Natursten

NATURSTEN 


Natursten är inget entydigt begrepp. Det indelas i stentyper (synonymt med bergarter) som har vitt skilda egenskaper som bestäms av ingående huvudmineral. Inom varje stentyp finns olika stensorter, som ofta benämns efter brytningsorten, och bestäms av karaktären hos samtliga ingående mineral samt hur dessa är sammanfogade.
            DEFINITION AV NATURSTENSPRODUKT


Natursten definieras i detta sammanhang på följande sätt: En naturstensprodukt är tillverkad av natursten tagen som                ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden.  

Natursten har under århundradena använts på många olika sätt och idag är användningen mer mångsidig än                            någonsin

           

           

 Utbudet av natursten på världsmarknaden är i dag enormt stort och säljkanalerna är många skiftande förutsättningar. Möjligheterna till ett gott stenval har aldrig varit större, men också svårare vilket kräver ökade kunskaper eftersom de olika stensorternas egenskapar och pris varierar inom vida gränser. Risken för fel val är stor.


Valet av natursten till ett viss bygg- eller anläggningsprojekt bör ske enligt samma grunder som den romerske arkitekten och ingenjören Vitruvius för 2000 år sedan utryckte kravet på en god byggnation:


                        Firmitas (hållbarhet),

                        Utilitas (ändamålsenlighet/funktion)

                        Venustas (skönhet/estetik).
        Olika huvudgrupper av natursten.


Ur teknisk synpunkt kan natursten mycket förenklat indelas i fyra huvudgrupper:Granitliknade stentyper


Silikatsten (hård) är uppbyggda av silikatmineral med olika typer av kiselsyragitter (SiO2). Stentyperna i denna grupp är hårda med god mekanisk och kemisk beständighet. Inom stenbranschen kallas dessa ofta för enkelhets skull granit.


Kalksten/marmor


Karbonatsten är uppbyggda av karbonatmineral med en CO3-del. Stentyperna i denna grupp är mjuka och påverkas av syror, även svaga. Många stensorter i denna grupp påverkas också av tösalt NaCl).


Skiffrar


Silikatsten (med varierade hårdhet) Skiffergruppens stentyper består av silikatmineral vanligen med god kemisk beständighet, Skiffer har tydliga klyvplan, s.k. klov men är för övrigt inget entydigt begrepp. Skiffer är inget entydigt begrepp. Olika skiffertyper skiljer sig genom olika hårdhet, vilket beror hur omvandlad den är (metamorfosgrad). Den kraftigt omvandlade kvartsitskiffern är i många avseende granitliknande. Lerskiffern däremot har lägre omvandlingsgrad och mjukare. Vissa lerskiffrar har begränsad beständighet i utemiljö.


Sandstenar


Sandstenar är mycket porösa med hög vattenabsorption och smutsas därför lätt varför dess användning i utemiljö är begränsad. De består huvudsakligen av kvartskorn. Avgörande för stentypens egenskap är typ av bindning mellan kvartskornen.


                              Vi renoverar , skyddar och underhåller alla typer av natursten